SIC


PROJEKTAI


2018 m. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAIŠeimos LOGOritmas

Socialinės integracijos centras 2018 m. lapkričio 27 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šeimos LOGOritmas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0009) finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Tikslinė grupė - darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (36 asm.). Išskirtina tai, kad per šeimų sportą bus sukuriama erdvė šeimų pozityvių santykių kūrimui, šeimos tarpusavio santykių problemų sprendimui, užimtumui, socialinių, kultūrinių įgūdžių ugdymui, savimotyvacijos stiprinimui.


PLAČIAUGebėjimų asimetrija

Socialinės integracijos centras 2018 m. balandžio 3 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Gebėjimų asimetrija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018) finansavimo ir administravimo sutartį.
Kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius, Šiaulių apskrities darbo rinkos situaciją ir pareiškėjo bei partnerių akademinę, mokslinę ir praktinę darbo patirtį. Projekto išskirtinumas - apjungiant nevyriausybinių organizacijų patirtį, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos praktiką, Šiaulių profesinio rengimo centro švietimo veiklą ir Šiaulių universiteto mokslinių tyrimų pasiekimus, suteikti aukštos kokybės kompleksines, individualizuotas socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi), pasitikėjimą savo gebėjimais, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui, ugdant profesinės ir gyvenimo karjeros planavimo gebėjimus, skatinant mokymosi tęstinumą, didinant sėkmingo įsidarbinimo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, ugdant bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai.
Projekto tikslinė grupė - 250 socialiai pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos vaikai, asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, socialinės pašalpos gavėjai).
Planuojama projekto trukmė 36 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.


PLAČIAUAktyvus gyvenimas brandoje

Socialinės integracijos centras 2018 m. kovo 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169 finansavimo ir administravimo sutartį. Socialinės integracijos centro ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba bei Šiaulių teritorine darbo birža ilgametė patirtis, Šiaulių r. savivaldybės administracijos įžvalgos bei esama situacija Lietuvoje davė impulsą projekto idėjai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ tikslas – vyresnio darbingo amžiaus asmenų įgalinimas plėtoti bendruosius gebėjimus aktyviai saviraiškai asmeninėje, socialinėje ir profesinėje veikloje. Tikslui pasiekti suplanuotos kompleksiškos projekto veiklos, siekiant vyresnio darbingo amžiaus asmenų pokyčio sprendžiant socialinius, bendrųjų gebėjimų plėtotės, (ne)diskriminavimo klausimus pozityviai saviraiškai, tiesiogiai palies mažiausiai 136 asmenis.
Planuojama projekto trukmė 24 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.


PLAČIAU


2015 - 2017 m. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAIKario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis 2017

Rugpjūčio 1 – 4 dienomis Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai dalyvavo projekte „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Šis projektas sukvietė energingus, drąsius ir sportiškus jaunuolius susiburti į komandą, įgyti ne tik teisingų ir priimtinų socialinių įgūdžių, praktinių, teorinių žinių, bet ir išbandyti savo jėgas fizinėse rungtyse. Visos projekto veiklos kompleksiškos ir įtraukiančios visą nepilnamečių aplinką: nepilnamečių šeimos nariai, specialistai (Probacijos tarnybos inspektoriai, socialinių partnerių atstovai), visuomenė. Projekte gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iškilusius sunkumus, nepatogumus ir komforto nebuvimą, parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.


PLAČIAUSėkmės motyvacija

2017 m. birželis - liepa Socialinės integracijos centras, kaip partneris dalyvauja projekto ,,Sėkmės motyvacija" vykdyme. Šis projektas skirtas Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantiems jaunuoliams. Projekto tikslas – nepilnamečių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų komandinį sportą mokymą(si), siekiant efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjimo ir pozityvių santykių kūrimo šeimoje. Projekto veiklas sudaro mokymai nepilnamečiams ,,Asmeninio išskirtinumo priėmimas. Sėkmės motyvacija“, aktyvaus sporto treniruotės (tinklinio, padelio, stalo teniso, kartingų) ir šeimų varžybos boulinge.

Projekto ,,Sėkmės motyvacija“ veiklomis sukuriama motyvuojanti, pozityvi aplinka, kuri skatina jaunuolius ir jų šeimas tobulėti, tarpusavyje bendradarbiauti ir rezultatų siekti drauge. Tai projektas, kuriame suprantame, kad savo energiją galime nukreipti į turiningą veiklą, kuri leidžia asmenybei tobulėti ir pasiekti aukštumų.

Projektą remia: Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos.

PLAČIAUKompleksinių paslaugų teikimas Šiaulių rajone

Tai projektas, kurio metu siekiama sudaryti sąlygas Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą, kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus, krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ ir siekiant Šiaulių rajone sumažinti į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų, jose augančių vaikų skaičių Kuršėnų mieste įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai ir sudarytos sąlygos Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ ir siekiant Šiaulių rajone sumažinti į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų, jose augančių vaikų skaičių Kuršėnų mieste įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai ir sudarytos sąlygos Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


PLAČIAUSaugus uostas

2016 m. rugsėjo mėn. Socialinės integracijos centras dalyvauja projekto ,,Saugus Uostas" vykdyme, kurį visoje Šiaulių apskrityje organizuoja VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Šį projektą remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Tai prevencinis projektas, kurio metu didelis dėmesys bus skirtas tinkamai formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius.

Siekiant optimalaus ir kompleksinio rezultato projektas apims įvairias veiklas, tokias kaip alkoholio vartojimo prevencinę dieną, kurią ves psichologai, Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai. Prevencinės dienos renginiuose bus siekiama įgalinti pozityvų socialinės realybės suvokimą alkoholio vartojimo ir sveikos gyvensenos srityse.

Taip pat planuojami aktyvūs mokymai jaunimui, kurių metu jaunas žmogus savo laisvalaikį praleis užsiimdamas netradiciniu sportu (regbiu, žolės rituliu, sportiniu šaudymu) ir taip mokysis siekti efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjime ir pozityvioje socializacijoje.

Projekto vykdymo laikotarpis 2016 m. spalis - 2017 m. rugsėjisKario stovykla 2016

2016 metais gegužės-rugpjūčio mėn. buvo sėkmingai vykdomas projektas „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis‘‘. Projektą rengė Šiaulių apygardos probacijos centras kartu su partneriais: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šiaulių kuopos rinktinės štabu, Socialinės integracijos centru ir su VšĮ Nacionaline regionų plėtros agentūra. Projektą finansavo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

PLAČIAUSėkmės vektorius

Projektas gebėjimų vystymo platforma „Sėkmės vektorius“ pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo mėnesį. Projektas finansuojamas Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto trukmė – 8 mėnesiai.

Projekto tikslas – vystyti specialistų bendruosius ir profesinius gebėjimus sėkmingam darbui su nusikalsti linkusiais nepilnamečiais, optimizuoti įvairaus lygmens institucijų tarpusavio kompleksinį bendradarbiavimą.

PLAČIAU


2012 - 2014 m. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAITrečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje

Projekto pareiškėjas Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai (toliau – TBN), ir projekto partneris Socialinės integracijos centras (toliau - SIC), nuo 2014-04-07 iki 2015-06-30 įgyvendino projektą „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“. Projektas įgyvendintas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. programos prioritetą - Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“.

PLAČIAUJaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save

2013 m. birželio 6 d. Socialinės integracijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“ (Nr. Vp1-2.2-ŠMM-10-V-04-004) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto tikslas – jaunimo karjeros kompetencijų plėtotė, pilietiškumo ir savanorystės iniciatyvų integralus vystymas.

PLAČIAUDraugiška Socialinės integracijos centro aplinka panaudojant Web 2.0 technologijas

Socialinės integracijos centras 2013-01-03 pasirašė paramos sutartį projekto „Draugiška Socialinės integracijos centro aplinka panaudojant Web 2.0 technologijas“ (paramos sutarties nr. CH-5-FM-1/41) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos. Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projekto pagrindinis tikslas: formuoti draugišką išorinę ir vidinę Socialinės integracijos centro aplinką diegiant naujus vadybos standartus ir Web 2.0 technologijas.

Socialinių paslaugų žemėlapis 


PLAČIAULygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis

Socialinės integracijos centras 2012 m. rugpjūčio 16 d. su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“ Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-012 finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“.

Visus Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius tautiečius ir visus, kurie patyrė diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kviečiame pasidalinti savo istorijomis, išsakyti savo nuomonę, vertybinį požiūrį į diskriminaciją darbo rinkoje. Su mumis susisiekite el. p. integracija@gmail.com, tel.: (8 41) 552061, mob. 867526246.

PLAČIAU


2008 - 2011 m. PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAIParengtas projektas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą. Paraiška pateikta 2011 m. gruodžio 2 d. Projektas įgyvendinamas 2013 m.Įgalinanti partnerystė, didinant darbuotojų kompetenciją, krizių ir krizinių situacijų šeimose sprendimui, Šiaulių regione

2010 metais kartu su Lietuvos krikščionišku labdaros ir gailestingumo fondu „Samarija“ parengė ir įgyvendino paprojektą „Įgalinanti partnerystė, didinant darbuotojų kompetenciją, krizių ir krizinių situacijų šeimose sprendimui, Šiaulių regione“ (2004-LT0009-TES-1NOR-02-033). Projekto suma – 170 000 lt. SIC-projekto partneris.„Asmenų, sergančių priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinės rizikos ir socialinės atskirties mažinimas įgalinant juos reintegruotis į visuomenę bei darbo rinką Akmenės rajone“

Kartu su Labdaros ir paramos fondu „Prieglobstis“ Socialinės integracijos centras, kaip projekto partneris, parengė ir dalyvauja projekte „Asmenų, sergančių priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinės rizikos ir socialinės atskirties mažinimas įgalinant juos reintegruotis į visuomenę bei darbo rinką Akmenės rajone“ (VP1-1.3-SADM-02-K-017). Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką". Projekto pradžia – 2009 rugsėjis. Projekto pabaiga – 2012 rugpjūtis. Projektui skirta 983 320,00 lt.. parama. SIC dalyvauja kaip projekto partneris.Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje

Socialinės integracijos centras, kartu su projekto partneriu - Šiaulių regiono pataisos inspekcija, parengė projektą Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ (paraiškos nr. 1EEE/NOR/NVO-322). Paprojektis „Tarpininko asistento modelio ir socialinės partnerystės tinklo sukūrimas, darbui su nuteistaisiais ir asmenimis, grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų“ įgyvendinamas nuo 2009 m. birželio mėn. 3 d.. Projekto pabaiga – 2010 birželio 2 d. SIC yra projekto pareiškėjas.„EQUAL- Atvirų durų link“

Socialinės integracijos centras, kaip projekto partneris dalyvavo įgyvendinant EQUAL III etapo projektą „EQUAL- Atvirų durų link“ (sub. sut Nr. EQ/2004/1130-09) (nuo 2007-06-01 iki 2008-06-30). Pareiškėjas – ŠRPI. Partneriai –Šiaulių apskrities viršininko administracija, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija.